Badanie ankietowe SME PANEL dotyczące unijnej definicji MŚP


Ośrodek Enterprise Europe Network w Katowicach chce zachęcić Państwa do udziału w, realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej, badaniu ankietowym SME PANEL, którego celem jest pomoc w dokonaniu przeglądu sposobu definiowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zgodnie z zaleceniem 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r.

Prowadzony obecnie przegląd przepisów unijnych ma dopilnować, aby definicja MŚP pozostawała adekwatna do celów oraz aby spełniała swoje zadania w obecnych warunkach gospodarczych. Niniejszy kwestionariusz pomoże ocenić, w jakim stopniu obecna definicja MŚP jest odpowiednia, a także zbadać możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian do zalecenia.

Ustalenie jednej wspólnej definicji tego, co ma być uznawane za „prawdziwe” MŚP, pomoże spełnić główne cele zalecenia:

  • stworzenie równych warunków działania oraz uniknięcie zakłóceń konkurencji między przedsiębiorstwami
  • zapewnienie równego traktowania wszystkich MŚP 
  • poprawa spójności i skuteczności strategii politycznych w obszarze MŚP


Pełny tekst zalecenia oraz wytyczne na temat praktycznego stosowania unijnej definicji MŚP wraz z przykładami można przeglądać w Poradniku dla użytkowników, na stronie:  http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations  

Niniejsze konsultacje są zgodne z dyrektywą o ochronie danych (95/46/WE) oraz z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy UE. Zebrane od Państwa, za pośrednictwem ankiety, informacje i opinie są poufne.
Wyniki ankiety zostaną przedstawione Komisji Europejskiej w formie zagregowanej.

Ankieta
  jest dostępna on line na stronie: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/targeted_sme_definition (w prawym górnym rogu proszę wybrać polską wersję językową ankiety)  

Ważna informacja!
W ostatnim polu Ankiety prosimy o wprowadzenie 7-cyfrowego numeru identyfikacyjnego naszego ośrodka Enterprise Europe Network: PL00856


Ankieta będzie dla Państwa dostępna do 12 marca 2018 r.  


Z góry dziękujemy za Państwa wkład i poświęcony czas!

Copyright © 2017 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl