Badania na rynek - miasta średnie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu informuje o uruchomionym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursie dla MŚP - Badania na rynek w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

 

Konkurs ten skierowany jest dla MŚP ze średnich miast i ma na celu sfinansowanie wdrożenia innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju.


Nabór wniosków do konkursu „Badania na rynek” rusza 25 marca 2019, a kończy się 8 maja 2019 r.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?


Wydatki inwestycyjne

  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów

  • zakup nieruchomości

  • roboty budowlane

  • Budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal

  • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnych

  • eksperymentalne prace rozwojowe
  • usługi doradcze


Kto może otrzymać dofinansowanie?


Mikro, małe lub średnie firmy, które:

  • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy

  • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy).

  • prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.


Ile można otrzymać wsparcia na projekty realizowane na terenie miast średnich?

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR
Wsparcie wyniesie do 70% wartości projektu, co oznacza, że wkład własny to co najmniej 30% całkowitego kosztu projektu.

 

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu.

Mikro i Małe przedsiębiorstwa: premia +20%

Średnie przedsiębiorstwa: premia +10%

Dofinansowanie w zależności od lokalizacji projektu: wg Mapy pomocy regionalnej (małe firmy z woj. śląskiego maks. 45% dofinansowania, średnie maks. 35%)


Więcej informacji znajduje się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


Copyright © 2017 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl