Cyberbezpieczeństwo w firmie – Ankieta dla M¦P

Epidemia COVID-19, oprócz wywołania szeregu negatywnych skutków dla sektora małych i ¶rednich firm (M¦P), spowodowała również zwiększenie roli Internetu w realizacji sprzedaży, zabezpieczaniu dostaw oraz promocji i komunikacji, zarówno tej z klientami, jak i wewn±trz firmy. Obecnie wiele spo¶ród firm M¦P funkcjonuje wył±cznie dzięki Internetowi. W takiej sytuacji, kwestia bezpieczeństwa w sieci nabiera najwyższego znaczenia dla gospodarek państw członkowskich Unii Europejskiej.

W zwi±zku z powyższym, Europejska Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa (European Agency for Cybersecurity – ENISA) postanowiła zbadać poziom cyberbezpieczeństwa w europejskich małych i ¶rednich firmach.
Celem realizowanej ankiety jest:

  • identyfikacja wyzwań z zakresu cyberbezpieczeństwa, przed którymi stoj± małe i ¶rednie przedsiębiorstwa (M¦P),
  • analiza zdolno¶ci M¦P w UE do radzenia sobie z tymi wyzwaniami podczas kryzysu wywołanego COVID-19, oraz
  • identyfikacja wdrożonych dobrych praktyk.


Informacje zebrane za pomoc± niniejszej ankiety pozwol± (w póĽniejszym okresie) na sformułowanie i przedstawienie rekomendacji w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Wypełnione Ankiety prosimy przesyłać na adres enterprise1@oddzial.fgsa.pl do 14 wrze¶nia 2020 r.

Zał±cznik:


Z góry dziękujemy za Państwa wkład i zaangażowanie !!


Copyright © 2020 by Fundusz Górno¶l±ski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl